Hotariri

 

Hotaririle C.L. pe anul 2012 (ARHIVA) – descarca aici

Hotaririle C.L. pe anul 2013 (ARHIVA) – descarca aici

Hotaririle C.L. pe anul 2014 (ARHIVA) – descarca aici

Hotararea numarul 1 (descarca aici)

Hotararea numarul 2 (descarca aici)

Hotararea numarul 3 (descarca aici)

Hotararea numarul 4 (descarca aici)

Hotararea numarul 5 (descarca aici)

Hotararea numarul 6 (descarca aici)

Hotararea numarul 7 (descarca aici)

Hotararea numarul 8 (descarca aici)

Hotararea numarul 9 (descarca aici)

Hotararea numarul 10 (descarca aici)

Hotararea numarul 11 (descarca aici)

Hotararea numarul 12 (descarca aici)

Hotararea numarul 13 (descarca aici)

Hotararea numarul 14 (descarca aici)

Hotararea numarul 15 (descarca aici)

Hotararea numarul 16 (descarca aici)

Hotararea numarul 17 (descarca aici)

Hotararea numarul 18 (descarca aici)

Hotararea numarul 19 (descarca aici)

Hotararea numarul 20 (descarca aici)

Hotararea numarul 21 (descarca aici)

Hotararea numarul 22 (descarca aici)

Hotararea numarul 23 (descarca aici)

Hotararea numarul 24 (descarca aici)

Hotararea numarul 25 (descarca aici)

Hotararea numarul 26 (descarca aici)

Hotararea numarul 27 (descarca aici)

Hotararea numarul 28 (descarca aici)

Hotararea numarul 29 (descarca aici)

Hotararea numarul 30 (descarca aici)

Hotararea numarul 31 (descarca aici)

Hotararea numarul 32 (descarca aici)

Hotararea numarul 33 (descarca aici)

Hotararea numarul 34 (descarca aici)

Hotararea numarul 35 (descarca aici)

Hotararea numarul 36 (descarca aici)

Hotararea numarul 37 (descarca aici)

Hotararea numarul 38 (descarca aici)

Hotararea numarul 39 (descarca aici)

Hotararea numarul 40 (descarca aici)

Hotararea numarul 41 (descarca aici)

Hotararea numarul 42 (descarca aici)

Hotararea numarul 43 (descarca aici)

Hotararea numarul 44 (descarca aici)

Hotararea numarul 45 (descarca aici)

Hotararea numarul 46 (descarca aici)

Hotararea numarul  47 descarca aici

Hotararea numarul  48 descarca aici

Hotararea numarul  49 descarca aici

Hotararea numarul  50 descarca aici

Hotararea numarul  51 descarca aici

Hotararea numarul  52 descarca aici

Hotararea numarul  53 descarca aici

Hotararea numarul  54 descarca aici

Hotararea numarul  55 descarca aici

Hotararea numarul  56 descarca aici

Hotararea numarul  57 descarca aici

Hotararea numarul  58 descarca aici

Hotararea numarul  59 descarca aici

Hotararea numarul  60 descarca aici

Hotararea numarul 61 descarca aici

Hotararea numarul 62 descarca aici

Hotararea numarul 63 descarca aici

Hotararea numarul 64 descarca aici

Hotararea numarul 65 descarca aici

Hotararea numarul 66 descarca aici

Hotararea numarul  67 descarca aici

Hotararea numarul  68 descarca aici

Hotararea numarul  69 descarca aici

Hotararea numarul  70 descarca aici

Hotararea numarul  71 descarca aici

Hotararea numarul  72 descarca aici

Hotararea numarul  73 descarca aici

Hotararea numarul  74 descarca aici

Hotararea numarul  75 descarca aici

Hotararea numarul  76 descarca aici

Hotararea numarul  77 descarca aici

Hotararea numarul  78 descarca aici

Hotararea numarul  79 descarca aici

Hotararea numarul  80 descarca aici

Hotararea numarul  81 descarca aici

Hotararea numarul  82 descarca aici

Hotararea numarul  83 descarca aici

Hotararea numarul  84 descarca aici

Hotararea numarul  85 descarca aici

Hotararea numarul  86 descarca aici

Hotararea numarul  87 descarca aici

Hotararea numarul  88 descarca aici

Hotararea numarul  89 descarca aici

Hotararea numarul  90 descarca aici

Hotararea numarul  91 descarca aici

Hotararea numarul  92 descarca aici

Hotararea numarul  93 descarca aici

Hotararea numarul  94 descarca aici

Hotararea numarul  95 descarca aici

Hotararea numarul  96 descarca aici

Hotararea numarul 97 descarca aici

Hotararea numarul  98 descarca aici

Hotararea numarul  99 descarca aici

Hotararea numarul  100 descarca aici

Hotararea numarul  101 descarca aici

Hotararea numarul  102 descarca aici

Hotararea numarul  103 descarca aici

Hotararea numarul  104 descarca aici

Hotararea numarul 105  descarca aici

Hotararea numarul 106 descarca aici

Hotararea numarul 108 descarca aici

Hotararea numarul  110 descarca aici

Hotararea numarul  111 descarca aici

Hotararea numarul  112 descarca aici

Hotararea numarul  113 descarca aici

Hotararea numarul  114 descarca aici

Hotararea numarul  115 descarca aici

Hotararea numarul  116 descarca aici

Hotararea numarul  117 descarca aici

Hotararea numarul  118 descarca aici

Hotariri Consiliu Local Letcani pe anul 2016

28 ianuarie 2016

Hotararea cu numarul 1 descarca aici

Hotararea cu numarul 2 descarca aici

Hotararea cu numarul 3 descarca aici

Hotararea cu numarul 4 descarca aici

Hotararea cu numarul 5 descarca aici

Hotararea cu numarul 6 descarca aici

Hotararea cu numarul 7 descarca aici

2 februarie 2016

Hotararea cu numarul 8 descarca aici

Hotararea cu numarul 9 descarca aici

Hotararea cu numarul 10 descarca aici

29 februarie 2016

Hotararea cu numarul 11 descarca aici

Hotararea cu numarul 12 descarca aici

Hotararea cu numarul 13 descarca aici

Hotararea cu numarul 14 descarca aici

Hotararea cu numarul 15 descarca aici

Hotararea cu numarul 16 descarca aici

Hotararea cu numarul 17 descarca aici

Hotararea cu numarul 18 descarca aici

16 martie 2016

Hotararea cu numarul 19 descarca aici

Hotararea cu numarul 20 descarca aici

31 martie 2016

Hotararea cu numarul 21 descarca aici

Hotararea cu numarul 22 descarca aici

Hotararea cu numarul 23 descarca aici

Hotararea cu numarul 24 descarca aici

Hotararea cu numarul 25 descarca aici

Hotararea cu numarul 26 descarca aici

Hotararea cu numarul 27 descarca aici

Hotararea cu numarul 28 descarca aici

Hotararea cu numarul 29 descarca aici

Hotararea cu numarul 30 descarca aici

Hotararea cu numarul 31 descarca aici

Hotararea cu numarul 32 descarca aici

Hotararea cu numarul 33 descarca aici

7 aprilie 2016

Hotararea cu numarul 34 descarca aici

Hotararea cu numarul 35 descarca aici

Hotararea cu numarul 36 descarca aici

Hotararea cu numarul 37 descarca aici

Hotararea cu numarul 38 descarca aici

Hotararea cu numarul 39 descarca aici

Hotararea cu numarul 40 descarca aici

Hotararea cu numarul 41 descarca aici

28 aprilie 2016

Hotararea cu numarul 42 descarca aici

Hotararea cu numarul 43 descarca aici

Hotararea cu numarul 44 descarca aici

Hotararea cu numarul 45 descarca aici

Hotararea cu numarul 46 descarca aici

31 mai 2016

Hotararea cu numarul 47 descarca aici

Hotararea cu numarul 48 descarca aici

Hotararea cu numarul 49 descarca aici

Hotararea cu numarul 50 descarca aici

Hotararea cu numarul 51 descarca aici

Hotararea cu numarul 52 descarca aici

Hotararea cu numarul 53 descarca aici

Hotararea cu numarul 54 descarca aici

Hotararea cu numarul 55 descarca aici

28 iulie 2016

Hotararea cu numarul 13 descarca aici

Hotararea cu numarul 14  descarca aici

Hotararea cu numarul 15 descarca aici

Hotararea cu numarul 16 descarca aici

Hotararea cu numarul 17 descarca aici

Hotararea cu numarul 18 descarca aici

Hotararea cu numarul 19 descarca aici

Hotararea cu numarul 20 descarca aici

Hotararea cu numarul 21 descarca aici

Hotararea cu numarul 22 descarca aici

Hotararea cu numarul 23 descarca aici

Hotararea cu numarul 24 descarca aici

Hotararea cu numarul 25 descarca aici

Hotararea cu numarul 26 descarca aici

24 august 2016

Hotararea cu numarul 27 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 28 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 29 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 30 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 31 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 32 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 33 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 34 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 35 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 36 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 37 (descarca aici)

29 septembrie 2016

Hotararea cu numarul 38 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 39 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 40 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 41 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 42 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 43 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 44 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 45 (descarca aici)

20 octombrie 2016

Hotararea cu numarul 46 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 47 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 48 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 49 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 50 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 51 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 52 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 53 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 54 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 55 (descarca aici)

24 noiembrie 2016

Hotararea cu numarul 56 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 57 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 58 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 59 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 60 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 61 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 62 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 63 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 64 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 65 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 66 (descarca aici)

21 decembrie 2016

Hotararea cu numarul 67 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 68 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 69 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 70 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 71 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 72 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 73 (descarca aici)

31 ianuarie 2017

Hotararea cu numarul 1 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 2 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 3 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 4 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 5 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 6 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 7 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 8 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 9 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 10 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 11 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 12 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 13 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 14 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 15 (descarca aici)

Hotararea cu numarul  16 (descarca aici)

Hotararea cu numarul  17 (descarca aici)

28 februarie 2017

Hotararea cu numarul 18 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 19 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 20 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 21 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 22 (descarca aici)

30 martie 2017

Hotararea cu numarul 23 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 24 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 25 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 26 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 27 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 28 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 29 (descarca aici)

30 martie 2017

Hotararea cu numarul 30 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 31 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 32 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 33 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 34 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 35 (descarca aici)

27 aprilie 2017

Hotararea cu numarul 36 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 37 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 38 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 39 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 40 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 41 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 42 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 43 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 44 (descarca aici)

31 mai 2017

Hotararea cu numarul 45 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 46 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 47 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 48 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 49 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 50 (descarca aici)

29 iunie 2017

Hotararea cu numarul 51 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 52 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 53 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 54 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 55 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 56 (descarca aici)

30 iunie 2017

Hotararea cu numarul 57 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 58 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 59 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 60 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 61 (descarca aici)

 31 august 2017

Hotararea cu numarul 62 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 63 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 64 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 65 (descarca aici)

19 septembrie 2017

Hotararea cu numarul 66 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 67 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 68 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 69 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 70 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 71 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 72 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 73 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 74 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 75 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 76 (descarca aici)

12 Octombrie 2017

Hotararea cu numarul 77 (descarca aici)

31 Octombrie 2017

Hotararea cu numarul 78 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 79 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 80 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 81 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 82 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 83 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 84 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 85 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 86 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 87 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 88 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 89 (descarca aici)

29 Noiembrie 2017

Hotararea cu numarul 90 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 91 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 92 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 93 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 94 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 95 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 96 (descarca aici)

19 Decembrie 2017

Hotararea cu numarul 97 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 98 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 99 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 100 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 101 (descarca aici)

31 ianuarie 2018

Hotararea cu numarul 1 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 2 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 3 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 4 (descarca aici)

19 februarie 2018

Hotararea cu numarul 5 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 6 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 7 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 8 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 9 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 10 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 11 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 12 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 13 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 14 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 15 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 16 (descarca aici)

26 aprilie 2018

Hotararea cu numarul 17 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 18 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 19 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 20 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 21 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 22 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 23 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 24 (descarca aici)

30 Mai 2018

Hotararea cu numarul 25 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 26 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 27 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 28 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 29 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 30 (descarca aici)

28 iunie 2018

Hotararea cu numarul 31 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 32 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 33 (descarca aici)

 26 iulie 2018

Hotararea cu numarul 34 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 35 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 36 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 37 (descarca aici)

 29 august 2018

Hotararea cu numarul 38 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 39 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 40 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 41 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 42 (descarca aici)

Hotararea cu numarul 43 (descarca aici)

Proces verbal sedinta 29 august 2018 (descarca aici)

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Atractiile Turistice »

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda – sat Letcani

Biserica Rotunda de  Letcani (Religia Ortodoxa), situata in satul Letcani, unica in Europa, este monument unic architectural in Romania si printre putinele din...

 

Rezervatie floristica cu soluri saturate

Saraturile din Valea Ilenei (o portiune), din satul Letcani, reprezinta o rezervatie floristica cu soluri saturate, aflata pe o suprafata de 5,90 ha, unde se intalnesc...

 

Lacul de acumulare Cucuteni

Lacul de acumulare Cucuteni, sat Cucuteni, cu o suprafata de 112 ha luciu de apa, este inconjurat de peisajul minunat oferit de frumusetea Padurii Dumbrava, a Dealului...

 

Biserica “Schimbarea la fata” – sat Cucuteni

Biserica “Schimbarea la fata” Cucuteni (Religia Ortodoxa), situata in satul Cucuteni, este construita in jurul anului 1777 si are hramul Schimbarea la...

 
 

Echipa de Fotbal »

Primarul Turcu pregăteşte salvarea de la retrogradare a echipei locale. Antrenor şi jucători noi – obiectivele Victoriei Leţcani în iarnă

Primarul Turcu pregăteşte salvarea de la retrogradare a echipei locale. Antrenor şi jucători noi – obiectivele Victoriei Leţcani în iarnă

Aflată în acest moment pe penultimul loc în clasamentul Ligii a IV-a ieşene la fotbal, Victoria Leţcani se confruntă cu lipsa rezultatelor. Cu doar 6 puncte...

 
Liga V – Seria 2: Victoria Letcani – Constr. Press Gropnita 7-1!

Liga V – Seria 2: Victoria Letcani – Constr. Press Gropnita 7-1!

Duminica, cu incepere de la ora 11:00, Victoria Letcani, liderul autoritar al Ligii V – Seria 2 si principala favorita la promovarea directa in Liga IV, a primit...