Lista documentelor de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie

LISTA DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC/DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUTIE
Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu:

• Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comuna Letcani;
• Hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Letcani;
• Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare;programul de lucru cu publicul; programul de audiente;
• Anunturile privind concursurile organizate  in cadrul Primariei comunei Letcani;
• Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
• Coordonatele de contact ale Primariei comunei Letcani respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
• Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
• Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul institutiei;
• Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Lista cuprinzand documentele de interes public produse/gestionate, potrivit legii:

• Hotărâri cu adoptate de Consiliului Local al comunei Letcani;
• Dispoziţiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Letcani;
• Componenţa nominală a Consiliului Local al comunei Letcani, inclusiv apartenenţa politică;
• Raport periodic de activitate al primarului comunei Letcani privind starea economică şi socială a comunei, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
• Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii locali, precum şi de viceprimar;
• Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul comunei;
• Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul comunei Letcani;
• Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni;
• Lista împuterniciţilor primarului, care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în domenii de activitate;
• Propuneri de la cetăţeni;
• Acorduri;
• Adeverinte;
• Contracte de concesiune, inchiriere;
• Lista cu beneficiarii Legii 15/2003;
• Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;
• Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire eliberate;
• Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor, căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea;
• Evidenţa dosarelor de: tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici, asistenţa socială a persoanelor
vârstnice;
• Activităţile şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunitatii;
• Dosarele achizitiilor publicede bunuri, servicii şi lucrări, exclusiv documentele care contin informatii clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achizitii publice atribuite;
• Informatii privind modul de solutionare a petitiilor inregistrate in cadrul Primariei comunei Letcani;
• Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate pe raza comunei Letcani;
• Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
• Informaţii privind nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, procedura de acordare a facilitatilor fiscal, precum şi informaţiile care privesc aplicarea altor dispoziţii ale Codului fiscal, privind impozitele şi taxele locale;
• Bugetul local, bilantul contabil, contul de executie al veniturilor bugetare, contul de executie al cheltuielilor bugetare;
• Situatia cu plati zilnice;
• Darea de sama contabila anuala;
• Lista cu autorizaţiile de functionare eliberate pentru persoane fizice şi asociaţii familiale;
• Lista cu persoanele juridice care au obţinut „Acordul unic de funcţionare”;
• Lista cu taximetriştii care au obţinut autorizaţiile specifice acestei activităţi;
• Lista cu producătorii care au obţinut certificate de producător;
• Publicatiile de vanzare pentru bunuri mobile si imobile, transmise de catre executorii judecatoresti;
• Informaţii despre programele cu finanţare externă;
• Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate;
• Informaţii privind înfrăţirea cu alte comunităţi din strainatate;
• Lista beneficiarilor venitului minim garantat;
• Lista beneficiari ajutoare de urgenta;
• Evidenta dosarelor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a beneficiarilor de indemnizatie lunara;
• Evidenta dosarelor de alocatie de sustinere si a beneficiarilor de ajutor pentru incalzirea locuintei;
• Lista beneficiarilor de prestatii sociale;
• Raport activitate Legea 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
• Raport activitate Lg.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;